Zgodnie z federalnym prawem dotyczącym praw obywatelskich oraz przepisami i zasadami Departamentu Rolnictwa USA (USDA), California Prune Board, jej agencjom, biurom i pracownikom oraz instytucjom uczestniczącym w programach USDA lub zarządzającymi programami USDA zabrania się dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, płeć, tożsamość płciową (w tym ekspresję płciową), orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, stan cywilny, status rodzinny / rodzicielski, dochód uzyskany z programu pomocy publicznej, przekonania polityczne, retorsje lub działania represyjne za wcześniejszą obywatelską działalność związaną z obroną praw, w dowolnym programie lub działalność prowadzoną lub finansowaną przez USDA (nie wszystkie zasady dotyczą wszystkich programów). Środki zaradcze i terminy wnoszenia skarg różnią się w zależności od programu lub incydentu.

Osoby niepełnosprawne, które wymagają alternatywnych sposobów komunikacji w celu uzyskania informacji o programie (np. Alfabet Braille’a, duży druk, taśma audio, amerykański język migowy itp.), proszone są o kontakt z właściwą Agencją lub Centrum TARGET USDA pod amerykańskim numerem (202) 720-2600 (głos i TTY) lub z USDA za pośrednictwem Federal Relay Service pod numerem amerykańkim (800) 877-8339. Ponadto informacje o programie mogą być udostępniane w innych językach niż angielski.

Aby złożyć skargę dotyczącą dyskryminacji w programie, należy wypełnić Formularz zażalenia na dyskryminację w programie USDA, AD-3027, znajdujący się w Internecie jako How to File a Program Discrimination Complaint and at any USDA office [Jak złożyć skargę na dyskryminację w programie oraz w dowolnym biurze USDA] lub napisać pismo skierowane do USDA z podaniem wszystkich informacji wymaganych w formularzu. W celu uzyskania formularza skargi, prosimy o kontakt pod amerykańskim numerem (866) 632-9992. Wypełniony formularz należy wysłać do USDA: (1) pocztą: Departament Rolnictwa USA, Biuro Asystenta Sekretarza Praw Obywatelskich, 1400 Independence Avenue, SW, Waszyngton, D.C. 20250-9410; (2) faksem: (202) 690-7442; lub (3) pocztą elektroniczną: program.intake@usda.gov.

California Prune Board promuje równość szans w zakresie oferowanych możliwości, pracy i pożyczek